top of page

Přihláška ke členství

Příhlášku členství v elektronické podobě naleznete ZDE

Přihláška členství ke stažení v PDF

Spolek má tyto druhy členství: řádné, mimořádné a čestné.

V roce 2018 je poplatek za členství dle rozhodnutí výboru ze dne 28.6.2018 dobrovolné.

Od roku 2019 poplatek za řádné členství 250 Kč, poplatek za mimořádné členství 100 Kč. Snížený poplatek 100 Kč platí pro osoby na rodičovské dovolené a členy starší 65 let.

Obecné podmínky pro vznik každého druhu členství jsou následující: členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která vyjádří vůli být vázána stanovami spolku a podporovat účel spolku podpisem na písemné přihlášce do spolku. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Výbor spolku na základě písemné přihlášky.

Další podmínky pro vznik jednotlivého druhu členství jsou následující:

Řádné členství: řádným členem spolku se může stát osoba, která prokáže svou odbornost v neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. K prokázání odbornosti žadatel musí prokázat dosažení jedné z níže uvedených odborných kvalifikací:

  1. klinická neuropsychologie: ukončená kvalifikace v oboru klinická psychologie (atestace) nebo absolvováním některého z certifikovaných či kvalifikačních kurzů v klinické neuropsychologii.

  2. vědecká neuropsychologie: ukončené kvalifikační studium v psychologii a ukončené postgraduální studium v oboru psychologie či neuropsychologie, neurověd a dalších příbuzných oborů s prokazatelně neuropsychologickým tématem nebo prokazatelná vědecká činnost v oboru neuropsychologie dokumentovaná publikační činností ve vědeckých (impaktových) časopisech či jiným adekvátním způsobem (o přijetí rozhoduje Výbor spolku s poradním hlasem Odborné rady).

  3. kvalifikace příbuzného oboru neuropsychologie, zejména neurologie, psychiatrie, neurovědy, fyzioterapie, logopedie a další relevantní obory v podobě ukončení klinického (atestace) nebo postgraduálního (doktorského) vzdělání s prokazatelným vztahem k neuropsychologii.

Řádný člen spolku má právo účastnit se členské schůze a má právo hlasovat na členské schůzi. Řádný člen spolku má právo volit a být volen do orgánů spolku.

Mimořádné členství: mimořádným členem se může stát osoba, která je pregraduálním či postgraduálním studentem psychologie a příbuzných oborů se vztahem k neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. Mimořádný člen platí snížený poplatek za členství ve spolku, má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na členské schůzi (resp. má pouze poradní hlas) a nemůže být volen do orgánů spolku

Čestné členství: Čestným členem se může stát osoba s vynikajícími zásluhami o neuropsychologii, čestný člen neplatí příspěvky, má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na členské schůzi (resp. má pouze poradní hlas).

Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku Výborem spolku.

bottom of page