top of page

PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ

Druhy členství:

Řádné členství: řádným členem spolku se může stát osoba, která prokáže svou odbornost v neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. K prokázání odbornosti žadatel musí prokázat dosažení jedné z níže uvedených odborných kvalifikací:

  1. klinická neuropsychologie: ukončená kvalifikace v oboru klinická psychologie (atestace) nebo absolvováním některého z certifikovaných či kvalifikačních kurzů v klinické neuropsychologii.

  2. vědecká neuropsychologie: ukončené kvalifikační studium v psychologii a ukončené postgraduální studium v oboru psychologie či neuropsychologie, neurověd a dalších příbuzných oborů s prokazatelně neuropsychologickým tématem nebo prokazatelná vědecká činnost v oboru neuropsychologie dokumentovaná publikační činností ve vědeckých (impaktových) časopisech či jiným adekvátním způsobem (o přijetí rozhoduje Výbor spolku s poradním hlasem Odborné rady).

  3. kvalifikace příbuzného oboru neuropsychologie, zejména neurologie, psychiatrie, neurovědy, fyzioterapie, logopedie a další relevantní obory v podobě ukončení klinického (atestace) nebo postgraduálního (doktorského) vzdělání s prokazatelným vztahem k neuropsychologii.

Řádný člen spolku má právo účastnit se členské schůze a má právo hlasovat na členské schůzi. Řádný člen spolku má právo volit a být volen do orgánů spolku.

Mimořádným členem se může stát osoba, která je pregraduálním či postgraduálním studentem psychologie a příbuzných oborů se vztahem k neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. Mimořádný člen platí snížený poplatek za členství ve spolku, má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na členské schůzi (resp. má pouze poradní hlas) a nemůže být volen do orgánů spolku

Odesláním tohoto formuláře stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s návrhem Stanov České asociace pro neuropsychologii, jehož členem se chci stát. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné, čestně prohlašuji, že splňuji podmínky pro výše uvedené členství ve spolku.

Odesláním přihlášky souhlasím s poskytnutím mých údajů v rámci GDPR za účelem členství ve vědecké společnosti.

Děkujeme za odeslání.

bottom of page