top of page

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE PRO NEUROPSYCHOLOGII, z.s.    

                                                                                   STANOVY ke stažení v PDF.

​I.    Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Česká asociace pro neuropsychologii, z.s. (dále jen spolek).

 2. Sídlem spolku je Praha.

 3. Spolek působí na celém území České republiky.

 4. Charakter spolku: spolek je dobrovolné profesní a zájmové sdružení odborníků z teorie, výzkumu a klinické praxe neuropsychologie, psychologů, lékařů, logopedů, neurovědců a dalších odborností se vztahem k neuropsychologii. Spolek nevykonává zdravotnické služby ani neprovozuje zdravotnická zařízení.

II.   Poslání, účel spolku a vedlejší hospodářská činnost

 1. Spolek slouží jako instituce založená na demokratických principech, která slouží odborníkům a zájemcům o neuropsychologii ke sdílení zkušeností a prosazování profesních standardů neuropsychologie v ČR. Cílem je podpora spolupráce mezi odborníky v neuropsychologii a v příbuzných oborech, podpora komunikace a pořádání odborných akcí v podobě seminářů, konferencí a dalších aktivit. Cílem spolku je podporovat rozvoj neuropsychologie jako samostatného oboru v podobě podpory komplexního vzdělávání v neuropsychologii (pregraduálního, postgraduálního i celoživotního), nastavení standardů profesní etiky a podporu výzkumu v neuropsychologii.

 2. Účelem spolku je hájení zájmů odborníků působících v oboru neuropsychologie a podpora neuropsychologie jako samostatné vědní a profesní disciplíny. Tohoto účelu spolek dosahuje těmito činnostmi:

   a) vytváření a prosazování standardů v neuropsychologii pomocí demokratické diskuse mezi odborníky,

   b) podpora vzájemné komunikace mezi odborníky, hledání shody na tvorbě etických standardů oboru neuropsychologie,

   c) pořádání odborných seminářů, konferencí a dalších aktivit,

   d) podpora výzkumu v neuropsychologii,

   e) podíl na rozvoji specifických neuropsychologických metod a postupů,

   f) poskytování odborného poradenství,

   g) participace na odborném pregraduálním, postgraduálním, profesním i celoživotním vzdělávání v neuropsychologii v různých oborech,

   h) výkon práva petičního a shromažďovacího,

   i) spolupráce se zahraničními profesními organizacemi, podpora zahraniční mobility neuropsychologů,

   j) spolupráce s dalšími spolky a sdruženími, spolek může být i jejich kolektivním členem,

   k) reprezentace členů spolku v zahraničních institucích zabývajících se neuropsychologií, hájení zájmů členů spolku v České republice i v zahraničí.

   3. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku:

   a) je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

   b) psychologické poradenství a diagnostika 

III.  Členství ve spolku

 1. Spolek má tyto druhy členství: řádné, mimořádné a čestné.

 2. Obecné podmínky pro vznik každého druhu členství jsou následující: členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která vyjádří vůli být vázána stanovami spolku a podporovat účel spolku podpisem na písemné přihlášce do spolku. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Výbor spolku na základě písemné přihlášky.

 3. Další podmínky pro vznik jednotlivého druhu členství jsou následující:

      Řádné členství: řádným členem spolku se může stát osoba, která prokáže svou odbornost v neuropsychologii a uhradí členský příspěvek.         

      K prokázání odbornosti žadatel musí prokázat dosažení jedné z níže uvedených odborných kvalifikací:

      a) klinická neuropsychologie: ukončená kvalifikace v oboru klinická psychologie (atestace) nebo absolvováním některého z certifikovaných či     

          kvalifikačních kurzů v klinické neuropsychologii.

      b) vědecká neuropsychologie: ukončené kvalifikační studium v psychologii a ukončené postgraduální studium v oboru psychologie či     

          neuropsychologie, neurověd a dalších příbuzných oborů s prokazatelně neuropsychologickým tématem nebo prokazatelná vědecká činnost   

          v oboru neuropsychologie dokumentovaná publikační činností ve vědeckých (impaktových) časopisech či jiným adekvátním způsobem (o přijetí

          rozhoduje Výbor spolku s poradním hlasem Odborné rady).

      c) kvalifikace příbuzného oboru neuropsychologie, zejména neurologie, psychiatrie, neurovědy, fyzioterapie, logopedie a další relevantní obory 

          v podobě ukončení klinického (atestace) nebo postgraduálního (doktorského) vzdělání s prokazatelným vztahem k neuropsychologii.

 

Řádný člen spolku má právo účastnit se členské schůze a má právo hlasovat na členské schůzi. Řádný člen spolku má právo volit a být volen do orgánů spolku.

Mimořádné členství: mimořádným členem se může stát osoba, která je pregraduálním či postgraduálním studentem psychologie a příbuzných oborů se vztahem k neuropsychologii a uhradí členský příspěvek. Mimořádný člen platí snížený poplatek za členství ve spolku, má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na členské schůzi (resp. má pouze poradní hlas) a nemůže být volen do orgánů spolku

 

Čestné členství: Čestným členem se může stát osoba s vynikajícími zásluhami o neuropsychologii, čestný člen neplatí příspěvky, má právo účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na členské schůzi (resp. má pouze poradní hlas).

Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku Výborem spolku.

  4. Výši a splatnost členských příspěvků stanoví Výbor spolku.

  5. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí výboru, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu   

      se stanovami či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. Člen se může proti svému vyloučení odvolat k Členské schůzi.

 

IV.   Práva a povinnosti členů spolku

 1. Každý člen spolku má právo účastnit se činnosti spolku, být o této činnosti informován emailovou formou v podobě zasílání zápisu ze schůze výboru i členské schůze a předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a kdykoli ze spolku vystoupit.

 2. Všichni členové spolku mají povinnost svým jednáním napomáhat k dosažení cílů spolku, nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku, respektovat rozhodnutí orgánů spolku, dodržovat stanovy spolku a předpisy vzniklé jednáním členské schůze či výboru spolku a platit řádně a včas členské příspěvky (s výjimkou čestných členů). 

 

V.   Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou: Členská schůze, Výbor spolku a Předseda, Revizní komise, Odborná rada

 2. Členská schůze:

      a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, svolává se minimálně jednou za rok, a to doručením pozvánky s místem, časem a programem  

          zasedání na elektronickou adresu každého člena spolku, a to nejméně 30 dnů před konáním Členské schůze,

      b) volí ze svého středu Výbor spolku a Revizora spolku,

      c) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

      d) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

      e) mění stanovy spolku,

      f)  projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

      g) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku,

      h) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Výbor spolku,

      i)  schvaluje rozpočet spolku, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,

      j)  jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud

          některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis,

      k) Členskou schůzi svolává Výbor spolku, je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li se nadpoloviční

          většina členů spolku, svolá Výbor náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů

      l)  Pro hlasování o změně stanov, o zrušení a o přeměně spolku je nutný souhlas kvalifikované většiny nejméně ½ ze všech řádných členů spolku.

    m)  Členskou schůzi svolá Výbor spolku také v případě, že o to písemně požádá nadpoloviční většina členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce

         od obdržení žádosti,

    n)  Členskou schůzi svolává Výbor spolku rovněž v případě potřeby,

    o)  Členská schůze může rozhodovat per rollam (článek VII.).

  3) Výbor a Předseda spolku:

      a) Výbor spolku je statutárním orgánem spolku,

      b) Výbor spolku zapsaný do rejstříku je devítičlenný, funkčním obdobím jsou 4 roky,

      c) ze svého středu volí i odvolává Předsedu spolku. Odvolat Předsedu spolku může Výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů Výboru spolku,

         odvolání d) Předsedy spolku je povinen Výbor spolku písemně odůvodnit členům společnosti nejpozději do 30 dnů od odvolání Předsedy spolku a

         předložit toto odůvodnění na nejbližším setkání Členské schůze,

      e) řídí spolek v období mezi členskými schůzemi,

      f) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a předat je po ukončení volebního období nebo po odvolání nově vzniklému Výboru, o 

         čemž musí být pořízen písemný zápis,

      g) připravuje zprávu za minulé období, návrh rozpočtu na další období, návrh cílů další činnosti,

      h) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,

       i) rozhoduje přijetí za člena spolku,

       j) Výbor spolku vykonává veškeré pravomoci spolku, pokud je tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu spolku,

      k) Výbor spolku může rozhodovat per rollam (článek VII.).

 

  Prvními členy Výboru spolku jsou:

      Tomáš Nikolai

      Martin Vyhnálek

      Hana Marková

      Tereza Nekovářová

      Iveta Fajnerová

      Alice Pulkrábková

      Alice Maulisová

      Alena Javůrková

      Václav Jílek

  Předseda spolku:

     a) Předseda spolku je volen Výborem spolku, jehož činnost koordinuje. Při volbě předsedy je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů

         Výboru spolku. V případě nerozhodného počtu hlasů se volba opakuje. Jedna osoba nemůže být zvolena Předsedou spolku na dvě na sebe

         navazující funkční období,

     b) Spolek zastupuje navenek Předseda spolku samostatně.  K právnímu jednání, kterým spolek zcizuje nebo zatěžuje nemovitost ve vlastnictví spolku

         a k právnímu jednání, kterým spolek nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než 50 000 Kč, je třeba předchozí

         souhlas členské schůze. K právnímu jednání, kterým Předseda spolku za spolek převádí či vybírá finanční prostředky vyšší než 50 tisíc Kč z účtu

         či pokladny spolku je třeba předchozí souhlas Výboru spolku.

 

  Prvním předsedou spolku je:

     Tomáš Nikolai

  4) Odborná rada

      a) Odborná rada se vyjadřuje k odborným otázkám souvisejícím s neuropsychologií, vydává doporučení pro výkon dobré neuropsychologické praxe,

          pořádání výcviků a zajišťuje proces certifikace výcviků,

      b) Odborná rada má minimálně tři členy. Členem Odborné rady musí být vždy alespoň jedna žena a jeden muž. Zvolení členové Odborné rady si

          mezi sebou zvolí bez zbytečného odkladu předsedu,

      c) Členem Odborné rady může být zvolen individuální člen spolku, který je plně svéprávný a nebude mít záznam v trestním rejstříku. Funkce člena

      d) Odborné rady je neslučitelná s funkcí člena Výboru,

      e) Členové Odborné rady jsou voleni Výborem na funkční období čtyř let.

       f) Jednání Odborné rady svolává a řídí její předseda. K platnosti usnesení je třeba souhlasu většiny všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů 

          rozhoduje hlas předsedy. Odborná rada je oprávněna rozhodovat rovněž způsobem per rollam. Pravidla pro rozhodování per rollam dle čl. VII   

          těchto stanov se obdobně vztahují na rozhodování Odborné rady per rollam,

      g) Podnět k jednání Odborné rady se podává předsedovi Odborné rady písemně prostřednictvím elektronické pošty. Odborná rada je povinna

          vyjádřit se k podnětu do 30 dnů od doručení,

      h) Zanikne-li funkce člena Odborné rady před skončením jeho funkčního období, nový člen Odborné rady bude zvolen na nejbližší schůzi Výboru

          spolku.

VI.  Revizní komise

 1. Má dva členy, je volena Členskou schůzí, jejím funkčním obdobím jsou čtyři roky.

 2. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské schůze.

 3. Připravuje revizní zprávy a ty předává Členské schůzi ke schválení.

 4. Prvním členy revizní komise jsou

     Jaroslava Raudenská

     Jan Laczo

 

VII. Rozhodování Členské schůze a Výboru spolku per rollam

 1. Orgány spolku mohou rozhodnout metodou „per rollam“ (mimo jednání) pouze níže uvedeným způsobem:

 2. Hlasování per rollam probíhá e-mailem. Iniciátor hlasování zašle členům orgánů spolku podklady pro hlasování, které tvoří návrh rozhodnutí, o němž má orgán spolku rozhodnout, lhůta, ve které je možné hlasovat a lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování. Lhůta pro hlasování musí být nejméně 5 pracovních dnů od dne doručení podkladů pro hlasování.

 3. V předmětu podkladového e-mailu musí být text „hlasování per rollam Česká asociace pro neuropsychologii, z.s.“

 4. Každý z účastníků hlasování je povinen při své odpovědi prostřednictvím nástroje „Odpovědět všem“ zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti podkladového e-mailu.

 5. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů orgánu spolku (v případě členské schůze všech členů spolku).

 6. Iniciátorem hlasování per rollam může pouze předseda spolku nebo jím zmocněný jiný člen Výboru.

 7. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem zúčastněným.

 8. Hlasování per rollam orgánu spolku je písemně zaznamenáno do zápisu na jeho nejbližším setkání. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování.

 

VIII. Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací, případné příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty a tyto budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, jako jsou příjmy z publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 2. Rozpočet spolku bude navržen Výborem spolku a je schvalován Členskou schůzí na období nadcházejících kalendářního roku, výdaje spolku jsou v souladu s posláním spolku a slouží k uskutečňování jeho cílů.

 

IX. Zrušení a zánik spolku

     Spolek se ruší rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu. Při rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací jmenuje Výbor likvidátora. Likvidátor 

     realizuje likvidaci dle zákona.O naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne Členská schůze. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků po ukončení

     likvidace.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

 2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty Členskou schůzí spolku.

 3. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

 4. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením členskou schůzí.

V Praze dne 16. ledna 2018

Předseda spolku: Tomáš Nikolai

bottom of page